De Wolden sluit 2022 af met een positief resultaat

Gemeente De Wolden heeft de financiën over het jaar 2022 met een positief resultaat afgerond. In november 2021 heeft de gemeenteraad van De Wolden de begroting voor 2022 vastgesteld. In de loop van 2022 ging het college ervan uit dat ze € 1,7 miljoen over zouden houden. Nu blijkt dat De Wolden over 2022 € 5,1 miljoen overhoudt. Dit is verwoord in de Jaarstukken 2022. Het college van De Wolden heeft de jaarstukken al behandeld en vraagt de gemeenteraad om deze in de vergadering van 22 juni 2023 vast te stellen.

2022 had een volle agenda
In 2022 trad het huidige college van B&W aan. Met nieuw elan werden de door het oude college in gang gezette activiteiten verder uitgevoerd en zo mogelijk afgerond. Ook werd een nieuw collegeprogramma “De Wolden geeft energie!” opgesteld. De agenda van de gemeente was goed gevuld! Een greep uit de thema’s: voortzetting van de subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden, er kwam een extra boa, ontwikkeling van woningbouw, huisvesting statushouders, vitale vakantieparken, verduurzaming, energiearmoede, omgevingswet, bedrijventerreinen, toekomstgerichte landbouw, fietspaden, jeugdhulp, voorbereiding culturele gemeente en de voortzetting van de bouw van het Huus veur Sport en Cultuur.

Herkomst en bestemming resultaat
Wethouder Van Dijk licht toe waar dit positieve resultaat vandaan komt: “Een groot deel van het resultaat komt uit hogere bijdragen vanuit het rijk en lagere uitgaven in het sociaal domein, bijvoorbeeld voor beschermd wonen. Dit zijn voor het belangrijkste deel eenmalige voordelen.” Het college stelt aan de gemeenteraad voor een deel van het positieve resultaat te gebruiken voor een aantal eenmalige uitgaven in de jaren 2024 en verder. Het gaat bijvoorbeeld om vitale vakantieparken, ontheemden, duurzaamheid en het fonds Toekomstgerichte Landbouw. Het restant, € 3,4 miljoen, zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

De komende jaren behoedzaam beleid
Wethouder Van Dijk: “Ondanks het positieve resultaat rekenen we ons de komende jaren niet rijk. Dat hebben we ook bij de recent opgestelde Kadernota voor 2023 en verder geconstateerd. Er is nog veel onduidelijkheid over toekomstige inkomsten vanuit Den Haag. Vanaf 2026 krijgen we – zoals het nu lijkt – veel minder geld via het gemeentefonds. Ook andere zaken zoals de ontwikkeling van de inflatie en de discussie over stikstof gaan van invloed zijn op onze financiële toekomst. We blijven daarom, ook in de komende jaren, een behoedzaam financieel beleid voeren.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.