Inspraak ontwerp Economisch Actieplan De Wolden 2018-2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp Economisch Actieplan De Wolden 2018-2022 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Vanaf donderdag 13 juli 2017 ligt het beleidsplan ter inzage. Tot en met donderdag 14 september 2017 kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen.
Actualisatie van bestaand beleid
Het Economisch Actieplan geeft richting aan de inzet van de gemeente om de lokale economie en de werkgelegenheid te stimuleren. Het plan borduurt voort op het Economisch Actieplan uit 2013. In het vernieuwde actieplan is de sector toerisme & recreatie toegevoegd. Ook voor deze sector wordt de bestaande koers, eveneens uit 2013, voortgezet.

Het Economisch Actieplan op hoofdlijnen
Het plan heeft een aantal algemene speerpunten met actiepunten gericht op dienstverlening, regelgeving, netwerkbeheer en promotie. Daarnaast zijn er specifieke speerpunten voor de detailhandel, de agrarische sector en de sector toerisme & recreatie.

Een van de actiepunten is het continueren van één contactpersoon voor ondernemers: de bedrijvencontactfunctionaris. Daarnaast wordt de komst van de nieuwe Omgevingswet in 2019 benut voor meerdere actiepunten. Zo is het de bedoeling met deze wet te komen tot snellere besluitvorming, vermindering van regels en het doorvoeren van het ‘ja-mits’-principe. Verder is er aandacht voor het beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en voor ‘blurring’. Dit is het mogelijk maken om detailhandel en horeca te combineren.

Jan ten Kate, wethouder economische zaken en toerisme en recreatie: “Ondernemers kunnen zelf en in samenwerking met de gemeente veel doen om het ondernemersklimaat positief te beïnvloeden. Op welke manier dat kan, vormt de inhoud van dit Economisch Actieplan. Het schetst de rol van gemeente en ondernemers om tot een bloeiend ondernemersklimaat te komen, passend bij de mogelijkheden in ons gebied.”

Detailhandel, toerisme & recreatie en agrarische sector
Het actieplan handhaaft het beleid waarin de bestaande winkelgebieden de vestigingsplaatsen zijn voor nieuwe winkels. In de centrumplannen voor de Wijk, Ruinen en Zuidwolde wordt gewerkt aan de centralisatie van de detailhandel en overige centrumfuncties. En bij langdurige leegstand is er ruimte voor andere bestemmingen voor winkelpanden.

Voor toerisme & recreatie staat het stimuleren van een vitaal en spraakmakend aanbod centraal, onder andere met het programma Vitale Recreatieparken De Wolden. Verder wordt het toeristisch aanbod in de gemeente gepromoot als onderdeel van het grotere en sterke merk ‘Drenthe’.

Het speerpunt voor de agrarische sector richt zich op innovatie en bedrijfsontwikkeling. Dit door de aansluiting bij het innovatiecluster Agri & Food van de Regio Zwolle en de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe voort te zetten. Zo kunnen ondernemers participeren in innovatieve projecten en worden ondersteund met kennis en advies.

Samen met betrokkenen
Het Economisch Actieplan is tot stand gekomen met inbreng van ondernemers, inwoners en ondernemersorganisaties. Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd en is overlegd met betrokkenen.

Meer informatie
Het ontwerp Economisch Actieplan 2018-2022 is digitaal beschikbaar op dewolden.nl bij ‘Wonen en leven – ondernemen – beleidsstukken voor bedrijven’. Een papieren versie van het plan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Zuidwolde. Belanghebbenden kunnen tot en met 14 september 2017 suggesties en/of opmerkingen indienen bij gemeente De Wolden.