Uitnodiging Jaarvergadering Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen

Loop jij met ideeën voor Ruinerwold of Berghuizen rond? Of heb je vragen over woningbouw, recreatie, veiligheid, leefbaarheid etc.? Kom dan op onze algemene ledenvergadering  van Dorpsbelangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen. Dit zal worden gehouden op woensdag 19 april 2017,aanvang 20:00 uur in dorpshuis De Buddingehof.

 

De notulen van de alg. ledenvergadering 2016 liggen vanaf 19.45 uur ter inzage.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 11 april 2016
 4. Jaarverslag 2016
 5. Financieel verslag 2016
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuw lid kascommissie
 8. Vaststellen contributie 2018
 9. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Frits Timmerman, Geu Benak en Frans van Saagsvelt

Aftredend en niet herkiesbaar: Annebett Oldenbanning-Slomp en Wim Slomp.

Kandidaat wordt gesteld: Anne Marie Verkade-Diphoorn

 1. Mogelijkheid tot het inbrengen van aandachtspunten richting gemeente.
 2. Rondvraag

Na de Pauze

 1. Dorpsvisie Ruinerwold, Berghuizen en Weerwille 2.0.

In 2012 heeft dorpsbelangen een dorpsvisie opgesteld met daarin doelen die bereikt zouden moeten worden in de komende 25 jaar. Inmiddels zijn de eerste 5 jaar voorbij. Graag wil het bestuur van dorpsbelangen Ruinerwold Berghuizen de leden de gelegenheid geven om aandachtspunten aan te dragen die een bijdrage kunnen leveren voor het leefbaar houden voor jong en oud van onze dorpen. Een dorpsvisie 2.0

Heeft u een idee maak dan gebruik van deze uitnodiging.

P.S. Ook niet leden zijn welkom.

Het bestuur Dorpsbelangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen

Volg ons ook op Facebook en Twitter

info@dbvruinerwoldberghuizen.nl

 

Dorpsbelangen

Bestuurslid van Dorpsbelangen